Wracamy wkrótce.
Masz pytanie? Zadzwoń!
zarezerwuj miejsce dla siebie! wróć

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez SkyTech Sp. Z o.o. (Energy Marketing) i Jak Sprzedawać Fotowoltaikę Sp z o.o. S.K.
 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  Cennik oznacza obowiązujaący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej https://www.welovefoto.pl;
  Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem http://welovefoto.pl/ za pomocą którego następuje Rejestracja;
  Konferencja oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję, której dotyczy Rejestracja; więcej informacji o Konferencji w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem https://www.welovefoto.pl/;
  Organizator oznacza SkyTech sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 43/23, 81-391 Gdynia, KRS nr 0000882420; NIP: 5862364760, REGON: 388109650, i Jak Sprzedawać Fotowoltaikę sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie nr 89/43, 02-001 Warszawa, KRS nr: 0000848188, NIP: 7010988695, REGON: 386438020, adres e-mail: kontakt@welovefoto.pl
  Regulamin oznacza niniejszy regulamin;
  Rejestracja oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Konferencji;
  Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną zgłoszoną do udziału w Konferencji przez Kupującego;
  Kupujący oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Organizatorem umowę i dokonała Rejestracji;
  Quasi-przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
 4. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

§ 2 Tryb w jakim odbędzie się Konferencja.

 1. Zamiarem Organizatora jest przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym oraz online.
 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora przeprowadzenie Konferencji w trybie stacjonarnym w wyznaczonym miejscu i terminie napotka ograniczenia lub okaże się zabronione (np. ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju), termin konferencji Organizator może zmienić.

§ 3 Rejestracja i Zawarcie umowy

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku Rejestracji na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji Uczestnicy otrzymają kilka paczek konferencyjnych – przed, w trakcie Konferencji i na jej zakończeniu.
 3. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
 4. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu zgłoszeniowym, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego Formularza zgłoszeniowego albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.
 5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego albo wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną Organizator przesyła w odpowiedzi wiadomość z linkiem do faktury proforma zawierającej informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji. Faktura VAT jest co do zasady wystawiana i przesyłana Kupującemu dopiero po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji, chyba że Kupujący poprosi o możliwość opłaty od razu na podstawie faktury VAT.

§ 4 Uiszczenie opłaty za udział w Konferencji

Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Konferencji jednej osoby. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji, – obejmuje zaś jego zakwaterowania i wyżywienia. W razie odwołania Konferencji Uczestnikom i Zamawiającym nie przysługuje od Organizatora roszczenie o zwrot kosztów dojazdu.

Opłatę za udział uiszcza się na jeden ze sposobów wskazanych w informacji od Organizatora, o której mowa w § 3 pkt. 5 Regulaminu.

Przeliczenie kwot wyrażonych w PLN na EUR dokonywane jest wg średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień przesłania Formularza zgłoszeniowego do Organizatora lub zamówienia złożonego pocztą elektroniczną.

Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym- faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Kupującemu umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Konferencji. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.

Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi wstępu na teren na którym odbywa się Konferencja stacjonarna i udostępnienie wszelkich atrakcji które przewidział Organizator jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Konferencji wszystkich Uczestników zgłoszonych przez Kupującego do udziału w Konferencji.

Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie została uiszczona, a Kupujący nie odstąpił od umowy, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości niezależnie od faktycznego udziału Uczestnika w Konferencji.

Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 10 Regulaminu nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z płatnością opłaty za udział w Konferencji.

§ 5 Wymagania Techniczne, dostęp do materiałów digital

Materiały dodatkowe dostarczane są drogą elektroniczną poprzez transmisję sygnału audio i wideo.

W celu odbioru transmisji Konferencji online Uczestnik powinien dysponować:
a) komputerem z zainstalowanym system operacyjnym Windows 7 albo nowszym albo macOS Sierra (10.12.6) albo nowszym lub urządzeniem mobilnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Android (Lollipop) wersja 5.0 albo nowszym lub iOS wersja 9.3.5, albo nowszym, wyposażonym w ekran i głośniki pozwalającym na dostęp do sieci Internet;
b) dostęp do sieci Internet, w zależności od wybranej jakości transmisji, o przepustowości łącza co najmniej:
240p 500 kbps
360p 1 Mbps
720p 3 Mbps
1080p 7 Mbps
2K 12 Mbps
4K 22 Mbps
c) aktualną wersją przeglądarki Firefox, Opera, Microsoft Edge, Chrome lub Safari;
d) adobe acrobat w najnowszej wersji.

§ 6 Obowiązki Uczestnika lub Kupującego

Uczestnik i Kupujący zobowiązani sa do zapoznania się z oraz przestrzegania Regulaminu oraz regulaminu obiektu w którym będzie odbywać się Konferencja stacjonarna.

Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z regulaminami o których mowa w pkt.. 1 powyżej i będą ich przestrzegać.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez regulaminów o których mowa w pkt. 1 powyżej. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

Organizator może utrwalać przebieg Konferencji stacjonarnej dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie na którym odbywa się Konferencja stacjonarna może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych konferencji i Organizatora w przyszłych latach. Kupujący dokonując Rejestracji Uczestników oświadcza tym samym, że Uczestnicy ci wyrazili zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz że zobowiązali się tej zgody nie cofnąć. Wizerunek Uczestnika Konferencji może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora– bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora).

Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści § 12 Regulaminu.

Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia szkody wyrządzonej Organizatorowi gdyby okazało się, że nie doszło do skutecznego udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika jak również szkody powstałej na skutek cofnięcia takiej zgody przez Uczestnika.

Uczestnikom i Kupującym zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 Odpowiedzialność za wykonanie umowy

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność (w szczególności kontraktowa i deliktowa) Organizatora za szkody, w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom lub Kupującym jest wyłączona. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do:

 1. wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Konferencji – w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi;
 2. wysokości sumy uiszczonych przez Kupującego opłat za udział Uczestników w Konferencji – w przypadku szkód wyrządzonych Kupującemu.

Niezależnie od powyższego Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów. Za wystąpienie siły wyższej uznaje się również bezpośrednie ryzyko wystąpienia zjawisk lub zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym choćby finalnie zjawiska lub zdarzenia te nie ziściły się.

Jeżeli świadczenie do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc, przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora, przy czym za wyznaczenie terminu uznaje się wskazanie co najmniej nazwy miesiąca kalendarzowego (konkretny termin może zostać wskazany później). Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.

§ 8 Zmiany w programie Konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza kontrolą Organizatora.

Organizator poinformuje Kupującego i Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem https://www.welovefoto.pl/.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania Konferencji) w terminie do dnia zakończenia Konferencji. Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 7 Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych uczestników w terminie do dnia zakończenia Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza, która spowoduje błędne naliczenie ceny, itp.). Organizator nie ma prawa odstąpienia od umowy w części określonej w § 7 Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Kupującego z którego złożono zamówienie, o którym mowa w §3 pkt. 4 Regulaminu .

W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsumentom i Quasi-przedsiębiorcom zwrot zostanie dokonany w terminie określonym właściwymi przepisami.

§ 9 Rezygnacja z uczestnictwa i wypowiedzenie umowy przez Organizatora

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia umowy przez Kupującego niebędącego konsumentem albo Quasi-przedsiębiorcą, jest wyłączona. Organizator podchodzi jednak do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem: kontakt@welovefoto.pl

Kupujący będący konsumentem albo Quasi-przedsiębiorcą może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument albo Quasi-przedsiębiorca może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego lub zgłoszonego przez niego Uczestnika, w szczególności jeżeli swoim zachowaniem Kupujący lub Uczestnik utrudnia prawidłowe przeprowadzenie Konferencji.

§ 10 Reklamacje

Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@welovefoto.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatorów

Reklamacje mogą byś składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Termin ten nie dotyczy konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.

Reklamacja powinna zawieracć co najmniej następujące dane:

 1. wskazanie Konferencji, której reklamacja dotyczy;
 2. oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania.

§ 11 Klauzula informacyjna dla Kupujących

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest SkyTech sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 43/23, 81-391 Gdynia, KRS nr 0000882420; NIP: 5862364760, REGON: 388109650, i Jak Sprzedawać Fotowoltaikę sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie nr 89/43, 02-001 Warszawa, KRS nr: 0000848188, NIP: 7010988695, REGON: 386438020
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w następujących celach Administratora:
 3. a) realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;
 4. b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek,
 5. c) marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Kupującego, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być m.in.:
  a) dostawcy płatności elektronicznych, o ile Kupujący zdecyduje się na płatność za ich pośrednictwem,
  b) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
  c) podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,
  d) inni podwykonawcy Administratora.
 7. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia
  znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane
  przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego
  podwykonawców. W takim przypadku Administrator zapewnia respektowanie prawa do prywatności. W
  takich przypadkach transfer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zależności od
  okoliczności danego przypadku będzie odbywał się na zasadach określonych w art. 44 – 49 RODO tj. w
  szczególności na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień
  ochrony danych w państwie trzecim, wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony
  danych przyjętych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych
  do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.
 8. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat
  należy kontaktować się z Administratorem.
 9. Kupujący mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że
  przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
 10. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji umowy.
 11. Dane osobowe Kupujących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
  profilowania.

§ 12 Klauzula informacyjna dla Uczestników

Administratorem danych osobowych Kupujących jest SkyTech sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul.
Świętojańskiej 43/23, 81-391 Gdynia, KRS nr 0000882420; NIP: 5862364760, REGON: 388109650, i Jak
Sprzedawać Fotowoltaikę sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie nr 89/43, 02-001
Warszawa, KRS nr: 0000848188, NIP: 7010988695, REGON: 386438020 (dalej w treści niniejszego
paragrafu zwani „Administratorem”).

Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane
Administratorowi przez Kupującego lub podmioty utrwalające na zlecenie Administratora przebieg
Konferencji. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres email jak również wizerunek, o ile został on utrwalony w trakcie Konferencji.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora tj.: realizacji zawartej przez Administratora z Kupującym umowy
obejmującej udział Uczestnika w konferencji organizowanej przez Administratora oraz celów
marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1
pkt f) RODO) przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może
podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez
Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo
sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wizerunek Uczestników
jest przetwarzany na podstawie zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) wyrażonej w imieniu
Uczestników przez Kupującego, do momentu jej odwołania.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:
a) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
b) inni podwykonawcy Administratora.

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia
znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane
przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego
podwykonawców. W takim przypadku Administrator zapewnia respektowanie prawa do prywatności. W
takich przypadkach transfer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zależności od
okoliczności danego przypadku będzie odbywał się na zasadach określonych w art. 44 – 49 RODO tj. w
szczególności na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień
ochrony danych w państwie trzecim, wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję Europejską.
W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się
z Administratorem.

Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw lub zasięgnięcia dalszych informacji na ich temat
należy kontaktować się z Administratorem.

Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają,
że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.

Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do
tych procedur (DOTYCZY TYLKO KONSUMENTÓW)

Uczestnicy i Kupujący będący konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania
sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty
Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów .

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
§ 14 Postanowienia końcowe

Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy prawa polskiego.

Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem, a
także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i
bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub
rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter
niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie
pozbawia konsumentów i Quasi-przedsiębiorców uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne
niż wymienione powyżej.

Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów i Quasi-przedsiębiorców.

Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów i Quasi-przedsiębiorców do ochrony,
które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych
powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści Regulaminu do
aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania Regulaminu do
zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń przez Administratora.
Zmiana treści § 11 i 12 Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu. Umowy zawarte przed wprowadzeniem
przez Organizatora zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu
obowiązującym w chwili ich zawarcia chyba. że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nimi
umowy nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego
dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w
szczególności:
a) wiadomość, o której mowa w § 3 pkt. 5 Regulaminu;
b) faktury VAT oraz faktury pro forma;
c) transmisja sygnału wideo i audio z Konferencji
oraz Regulamin, o ile Kupujący lub Uczestnik zdecyduje się na jego pobranie. Nie istnieją żadne szczególne
zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga
elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Organizator jednak uwagę, że świadczenie usług drogą
elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego lub Uczestnika jako użytkownika
Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w
szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego lub Uczestnika
oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych,
spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. Funkcje i cel
oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do
systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący lub Uczestnik określone zostały w Polityce
prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej www.welovefoto.pl

Niezbędnym dla uzyskania dostępu dla treści cyfrowych wymienionych w pkt. 6 jest spełnienie
warunków, o których mowa w § 5 pkt. 2 Regulaminu.

Treści cyfrowe wymienione w pkt. 6 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady
treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku
takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także
nastąpić utrata części informacji.

Regulamin jest dostępny pod linkiem
www.welovefoto.pl/regulaminkonferencji

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06.2021 r.
.